Blog Posts

جمعه سیصد و سی و ششم: اقرار

مولای من… سلام جمعه سیصد و سی و ششم مقارن با سیزدهم اردیبهشت نود و هشت، آخرین جمعه از ماه شعبان است و اگر مقدر باشد، رمضان دیگری در پیش خواهد بود. الهی که به نظر شما، رزق امسال‌مان از قرآن بیش از پیش باشد. حضرت ِ امان شیطان ما را نه به نام خود، که به نام خدا می‌بَرَد. شیطان ما را نه به دعوت دوزخ که به وعده بهشت می‌برد. شیطان ما را نه به جهل، که با

Continue Reading

Site Footer