Blog Posts

جمعه سیصد و سیزدهم: حاصلخیز

مولای ِ من سلام باران می‌بارد و زمین حاصلخیز است و هرگاه نم به زمین می‌رسد شما می‌رویید. من در ابتهاج هر آغاز، در شور هر شادی، در مستیِ هر نوازش، به مثال ِ زمین ِ باران‌خورده‌ای هستم که گویی جوانه‌های یاد شما را در جان خودم می‌بینم که سبز می‌شود. آقای ِ من غفلت کجا تواند یاد شما را محو کند؟ آن‌کس که در غمش شما باشی و در شادی‌اش شما. آن‌کس که برای هیچ دست نوازشگری اصالت قائل

Continue Reading

Site Footer