جمعه سیصد و بیست و چهارم: وادی تسلیم

مولای من سلام نظام هستی، حساب دارد، کتاب دارد، مربی داریم، رب داریم؛ باری‌به‌هرجهت که نیستیم؛ راه آنی است که رب‌العالمین مقرر فرماید. هرکس را از مسیری می‌رسانند. یکی با درس و کتاب، یکی با جذبه و شوق، یکی با بلا و صبر بر آن، یکی را با همه یا چندتا از این و آن. چه دانیم که او کدام مسیر را برای تربیت مقدر کرده است. عرصه، عرصه ادا و اطوار نیست. با ادای ِ اولیای خدا، ولی نمی‌شویم!

Continue Reading

Site Footer