جمعه سیصد و بیست و نهم: پایان ۹۷

مولای من سلام چه خوش است به سوی پیری رفتن با سلام و ادب محضر شما. قدم‌قدم تا گور به اتکای نور شما. چه بیم‌هاست اما از آنکه مهلت تمام شود و این خامی به پختگی نرسد. آغاز سی‌سالگی بود که امر به مشق شد، حال آهسته‌آهسته سال‌های منتهی به چهل‌سالگی فرا می‌رسد و علی‌القاعده باید بلوغ فرا رسد اما هنوز لنگ‌لنگ می‌رویم! شانه‌هایمان خسته از بار دنیاست و هرچه به انتها می‌رویم، شوق بار زمین گذاشتن بیشتر می‌شود اما

Continue Reading

Site Footer