جمعه یکصد و شصت و چهارم : دوتایی

بدتر از همه آن شیطانی است که گاهی با من به زبان جمعه نویسی صحبت می کند! که های حسام الدین، اگر فردا چنین حرفی بگویی و چنان بپوشی و چنان باشی نخواهند گفت فلانی تو که جمعه نویس بودی چرا؟ و جالب اینکه این جاده انحرافی را با هزار حرف و حدیث تزئین نیز می کند. تا برق هدایتی بجهد و تلنگری بخورد که مگر این جمعه نویسی ها بناست به تو اعتباری نزد خلق دهد؟ مگر بناست نمایشی

Continue Reading

Site Footer