جمعه یکصد و شصت و نهم : سوپرمن

آقاجانم ببخشید اگر من از آن سالکان سوپرمن نیستم! از آنهایی که چون زندگی شان را میخوانی، از پدر و مادری اهل تقوا و ورع و عارف مسلک زاده شده اند. از کودکی به تحصیل علوم دینی پرداختند. از ابتدا به الفبای عرفان خویشتن را ساخته اند و به سلاله پاک عصمت اتصال داشته اند و... یا بالاتر از آن، آنان که چون زاده شده اند مادرشان خون ندیده است و چون شیر خورده اند بی وضو نخوردند و چون

Continue Reading

Site Footer