گزینه اصلح ما … بیا

من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر... من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

جمعه دویست و سی وسوم: اصلح